Překlad dokumentu z roku 1862:

1862

An 28t Jüli 1861 wurde die Thurmknopfe von einem Gewittersturm herabgestürgt und in folgen dessen in Jaher 1862 neu aufgesetzt.

Dne 28. července 1861 byla makovice shozena vichřicí před bouřkou a nová byla nasazena v následujícím roce 1862.

Zu der Denkschrift vom Jaher 1844 und nun hinzugefügt, dass diesen abgelaufenen Zeit .. im sich ein oesterichischen Staatsleben sehr viel .geänderts.

K memorandu z roku 1844, a nyní doplněného, že tyto uplynulé časy v rakouském státním životě mnoho změnily.

Der oesterichische Raat über einer stattgefundenen Volks Bewegung in die Kathegorien/r Konstitutionellen die alten Patrimonialämter wurden aufgesoben und aus?tratten an deren Relle Kreis und Bezirkämten.

Rakouská rada nad/přes konané lidové hnutí v … konstituční/ústavní staré patrimoniální úřady byly pohlceny a vstoupeny na tyto reformní struktury na kraje a okresní úřady

Die Verfassung kannte sich jedoch wegen Den fertdnunreden Volksbewegungen, dann der Revolutionskriege in Ungarn und Italien nicht fest begrienden.

Poznalo se, že ústava z důvodu stále probíhajících lidových hnutí, poté revolučních válek v Uhersku a Itálii, nebyla pevně založena. (silně/pevně založila/zřídila.)

Im Jaher 1859 verlor Oestreich durch Intervention Frenkreichs beziensungsweise Napoleon III. das lombardiche Königreich.

V roce 1859 ztratilo Rakousko skrze intervenci Francie, respektive Napoleona III., lombardské království.

Im Jaher 1856 wurden die Raatsgüter darunter auch Smiřitz wegen derschwebenden Schuld an die Nationalbank in Wien verpfändet, und darselben in die Verwaltung übergaben.

V roce 1856 byly radní majetky, mezi nimi také Smiřice, kvůli plovoucí zástavě u Národní banky ve Vídni dány do zástavy a tytéž do správy odevzdány.

Der Stand Verwaltungs Beamten ... nunmehr blos folgendor.

Stav/postavení správy státní úředníci již/od nynějška pouze následovali/poslouchali.

Oberamtmann Gristoph Lenz, amtmeiste Josef Kremla, Kastner Adalbert Benesh, Wirtschafts verwerlter unbesetzt Wirtschafts Waldbereiter Anton Kříž

Vrchní správce Kryštof Lenz, radní Josef Kremla, správce majetku panství Vojtěch Beneš, panský správce neobsazený, panský polesný Anton Kříž.

2 Oberamtschreiber Jos Beck, 1 Oberamtschreiber Jos Hladík in der dienstkleidung? Bei der bankdirektion zu? Wien

2. vrchní písař Josef Beck, 1. vrchní písař Josef Hladík v uniformě u bankovního ředitelství do Vídně

Rentamtschreiber und Bräurechnungssichrer Ottomar Spirk, beeid Oberamts praktikant Ferdinand Pschorn in Zderaz

písař finanční správy a sladovnický účetní Ottomar Spirk, odpřísáhlý vrchní radní praktikant Ferdinand Pschorn ve Zderaze.

beeid Oberamtspraktikant Moritz Proisig als bauföhrer und holbesorger von Klein Skalitz

odpřísáhlý vrchní radní praktikant Moritz Proisig jako vedoucí stavby a nákupčí statku? ze Skaličky

Aspirant Josef Spirk

Aspirant Josef Spirk

diurnist Anton Doleschal

písař Anton Doleschal

Med Dodr. Joh. Jedlička, obrigks Arzt

Doktor medicíny Johan Jedlička, úřední lékař

 Oberförster Wenzl Roslaw von Rosenthal

Vrchní lesník Václav Roslaw z Rosenthalu

förster Jos. Peschka in Rasosek

lesník Josef Peschka v Rasoškách

-           -           Kattovitz in Bohanka

Lesník Kattowitz v Boháňce

-           Joh. Buchta in Bürglitz

Lesník Jan Buchta ve Vřešťově

-           Frz. Hoch in Mezltesch

Lesník František Hoch v Mezilečí

-           Jos. Hvala in Swinar

Lesník Josef Hvala ve Svinarech

forstersadjunkt Hugo Roslaw Rozenthal

lesnický adjunkt Hugo Roslaw z Rosenthalu

forsterpraktikant Wl. Horsky als ….stverweser in Rusek

Lesnický čekatel Václav Horský jako ..zástupce/úředník v Ruseku

Adjunkt Frz. Rhenk in Holloschow?

Adjunkt František Rhenk v Hološově

In diesen Jahren waren bei Hořeňowes

820 Metzen Aker in Regie und in Jahren 1862 wurden 216 Metz an herre Ritter von Kleeborn Besitzer von Cerekwitz zum ein jährigen Zukerrübenbau über lassen um 12 f Zins pr Metze

V těchto letech bylo v Hořiněvsi 820 měřic polí ve správě a v roce 1862 bylo přenecháno 216 měřic panu rytíři z Kleebornu, majiteli Cerekvice, na jeden rok k pěstování cukrové řepy za 12 zlatých za nájem jedné měřice.

Preis des Getreids                                                      Cena obilí

1 Metz Weitze 6 f Oest? Wsg?                                  1 měřice pšenice 6 zlatých

1 -        Korn    5 f   -        -                                        1 měřice žita 5 zlatých

1 Metz Gerste  3 f 40 x -    -                                      1 měřice ječmene 3 zlaté 40 krejcarů

1 Metz Haber    2 f  –       - -                                    1 měřice ovsa 2 zlaté

1 Metz Erosen? 5 f 80 x -   -                                      1 měřice …. 5 zlatých 80 krejcarů

Von den in der denkschrift aufgeführten beamten sind in diesen Zwischenraum gestorben, Oberamtmann Klier, Weiser r ltrPechoni, Verwalter Benesch, Kastner Adlaff, Oberförster Fries, baurespizient Otto, Grundbuchsführer Karbl, Oberamtschreiber Balbin, Antschreiber Bartl, Gärtner Wohnout

brüder denket unser, wann dieser Thurmknopf durch den Zahn der Zeit wieder fällt.

Z toho v memorandu uvedení úředníci zemřeli v této době

vrchní úředník Klier, ….. Puhoni, správce Beneš, správce majetku panství Adlaff, vrchní lesník Fries, dozorce stavby Otto, vedoucí pozemkové knihy Karbl, vrchní písař Balbín, písař Bartl, zahradník Wohnout.

Bratři, vzpomeňte nás, až tato makovice zubem času znovu spadne.

Překladu do českého jazyka v roce 2020 se nadšeně chopil p. Jan Satranský, sice si není jistý přesností, ale přesto jsem mu zavázána za snahu

                                                           Markéta Slaninová, zámecká paní


[1]Reichspalatin – představený uherského dvora a předseda uherského zemského sněmu
[2]Landeschef – přímý zástupce panovníka a vlády v korunní zemi
[3]Příslušník říšské dvorní rady

1844 strnka 11844 strnka 2a1844 strnka 2b1844 strnka 3a

1844 strnka 3b1844 strnka 41862 strnka 11862 strnka 2

                                                                                   1862 strnka 31862 strnka 4