Stanovy spolku Zámek Hořiněves ožívá, z.s.

  1. Název, forma a sídlo

Zámek Hořiněves ožívá, z.s. (dále jen „spolek“) je spolkem založeným v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Má sídlo v Hořiněvsi, č.p. 1.

  1. Účel spolku

Spolek je nestátní nezisková organizace, sdružující občany, přátele zámku Hořiněves, kteří jsou zastánci ochrany kulturního a historického dědictví a péče o něj, a též ochrany

přírody a krajiny, a to za účelem aktivní činnosti na jejich ochranu, dále k popularizaci těchto cílů, oživování tradic, výkonu kulturních, kulturně-vzdělávacích a sportovních akcí a rovněž k poskytování obecně prospěšné činnosti v oblasti ochrany životního prostředí.

  1. Hospodaření spolku

Spolek hospodaří s prostředky získanými svou činností, případnými dary od fyzických a právnických osob, získanými granty a dotacemi a členskými příspěvky. Prostředky vynakládá na úkony spojené s předmětem činnosti spolku.

  1. Předmět činnosti spolku

Hlavní činnost: obecně prospěšné služby, jejímž účelem není vytváření zisku:

a) Ochrana kulturního a historického dědictví a péče o něj se zvláštním zaměřením na rekonstrukci a revitalizaci zámku Hořiněves

b) Ochrana přírody a krajiny, revitalizace a obnova zeleně, vod a prostranství v okolí zámku

c) Pořádání kulturních, kulturně-vzdělávacích a sportovních akcí, tradičních a řemeslných workshopů, výstav a obdobných akcí

d) Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a sportovních zařízení

Vedlejší hospodářská činnost (dle § 217 občanského zákoníku) za účelem podpory hlavní činnosti:

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

  1. Členství ve spolku

Členem spolku se může stát fyzická osoba starší 15 let nebo právnická osoba, pokud se ztotožňuje s účelem a činností spolku a zaváže se respektovat jeho normy a rozhodnutí.

Členství vzniká dnem, kdy statutární orgán spolku nebo jím pověřený člen rozhodne o přijetí žadatele na základě jeho písemné přihlášky. Přihláška fyzické osoby musí obsahovat: jméno a příjmení žadatele, adresu trvalého bydliště, datum narození, telefonické spojení a e-mailovou adresu, datum podání přihlášky a vlastnoruční podpis žadatele. Přihláška právnické osoby musí obsahovat: obchodní firmu nebo název, adresu sídla a identifikační číslo, bylo-li přiděleno. Zakládajícím členům vzniká členství schválením obsahu těchto stanov.

Člen spolku má právo zejména: účastnit se činnosti spolku, volit orgány spolku a být volen do těchto orgánů, předkládat návrhy, připomínky a náměty k činnosti spolku.

Člen spolku je povinen zejména: dodržovat a řídit se stanovami a rozhodnutími spolku, hájit a naplňovat zájmy ochrany kulturního dědictví a přírody, sdělovat statutárnímu orgánu změny údajů uvedených v přihlášce a platit členský příspěvek.

Členství zaniká na základě oznámení člena spolku o ukončení členství ve spolku, dále úmrtím nebo vyloučením člena spolku členskou schůzí pro porušování stanov a neplnění povinností.

Zakládající člen spolku nemůže být vyloučen.

Čestné členství: Fyzická osoba starší 15 let nebo právnická osoba, která se ztotožňuje s účelem a činností spolku, může být členskou schůzí nebo výborem navržena jako čestný člen spolku. Čestné členství vzniká dnem, kdy navržená osoba čestné členství přijme. Čestný člen spolku má právo účastnit se činnosti spolku a jeho orgánů s poradním hlasem, a je povinen svým jednáním nepoškozovat spolek, jeho činnost, účel a zájmy. Ostatní práva a povinnosti se vztahují pouze na řádné členy spolku, kterým se může čestný člen stát standartním podáním přihlášky.

Status čestného členství může být odebrán rozhodnutím členské schůze nebo výboru pro poškozování spolku, jeho činnosti, účelů či zájmů.

  1. Orgány spolku

Výbor spolku: je jeho statutárním orgánem. Má 3 členy. Členové výboru jsou voleni členskou schůzí spolku na dobu neurčitou. Prvními členy výboru jsou zakládající členové spolku. Funkční období členů výboru začíná okamžikem volby, pokud v přijatém usnesení není uvedeno jinak, a končí odvoláním, odstoupením, smrtí u fyzické osoby, případně zánikem bez právního nástupnictví u právnické osoby či ztrátou způsobilosti být volen členem výboru. Člen výboru je povinen bez zbytečného odkladu informovat ostatní členy výboru o tom, že ztratil způsobilost být volen.

Jménem spolku jednají vždy 2 členové výboru společně. Člen výboru může spolek zastoupit i samostatně, pokud byl k určitému právnímu jednání zplnomocněn jiným členem výboru.

Výbor řídí činnost spolku a zasedá podle potřeby. Zasedání mohou probíhat i on-line, kdy účast potvrdí členové výboru prostřednictvím e-mailu nebo jiného prostředku elektronické komunikace. Výbor je schopný se usnášet, pokud je přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Pro přijetí rozhodnutí výboru je potřeba souhlas nadpoloviční většiny členů výboru.

Výbor může rozhodovat i mimo zasedání. Pokud nadpoloviční většina členů výboru schválí rozhodnutí mimo zasedání, musí být ostatní členové výboru o výsledku informováni bez zbytečného odkladu.

Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze, která zasedá nejméně jednou ročně, nebo kdykoliv o to požádá výbor. Zasedání mohou probíhat i on-line, kdy účast potvrdí členové spolku prostřednictvím e-mailu nebo jiného prostředku elektronické komunikace. Do výlučné pravomoci členské schůze náleží

a) schvalovat, měnit nebo rušit stanovy spolku,

b) schvalovat výroční zprávu o činnosti spolku a zprávu o hospodaření za předcházející období,

c) volba členů výboru,

d) určení koncepce činnosti spolku na další období,

e) schvalovat rozpočet spolku na příští období,

f) rozhodnutí o vyloučení členů spolku,

g) rozhodovat o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně

h) rozhodovat o výši a splatnosti členského příspěvku

Členská schůze je usnášeníschopná, pokud se jí zúčastní nadpoloviční většina členů. Není-li členská schůze schopna se usnášet, svolá výbor náhradní členskou schůzi do jednoho měsíce ode dne původního konání, tato opakovaná členská schůze je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů. Členská schůze bude svolána i v případě, že třetina členů spolku podá ke svolání podnět.

Členská schůze přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou přítomných hlasů. O zrušení spolku s likvidací nebo jeho přeměně nebo změně stanov rozhoduje kvalifikovanou většinou 2/3 všech členů spolku.

  1. Přijetí rozhodnutí mimo zasedání orgánu (per rollam)

O všech záležitostech spadajících do působnosti členské schůze může být rozhodováno i mimo zasedání. Statutární orgán zašle návrh rozhodnutí stejným způsobem a ve stejné formě jako pozvánku na zasedání členské schůze. Návrh rozhodnutí musí obsahovat návrh usnesení, podklady potřebné pro jeho posouzení nebo údaj, kde jsou podklady uveřejněny, možné způsoby doručení vyjádření, pokud je možno vyjádření doručit e-mailem také e-mailová adresa, na kterou má člen své vyjádření odeslat, a údaj o lhůtě, ve které se má člen vyjádřit. Tato lhůta nesmí být kratší než patnáct dnů a stanovuje se pro každé rozhodnutí mimo zasedání jednotlivě. Pokud není v návrhu údaj o lhůtě uveden, je lhůta k vyjádření patnáct dnů. Pokud se platně vyjádří nadpoloviční většina, lhůta k vyjádření končí.

K platnosti hlasování se vyžaduje písemné vyjádření „souhlasím/nesouhlasím“ člena s uvedením dne, měsíce a roku, kdy bylo vyjádření učiněno, opatřené vlastnoručním podpisem člena společenství na listinu obsahující plné znění návrhu rozhodnutí nebo e-mailová zpráva odeslaná z e mailové adresy člena evidované u spolku na e-mailovou adresu uvedenou v návrhu rozhodnutí, bude-li obsahovat plné znění návrhu rozhodnutí a výslovné vyjádření člena výboru k němu.

Nedoručí-li člen své vyjádření ve stanovené lhůtě, platí, že s návrhem nesouhlasí. K případným poznámkám, doplněním, či podmínkám, dopsaným hlasujícím členem, se nepřihlíží, ale nejsou důvodem k vyřazení odpovědi.

Další zde nepopsané formy komunikace pro rozhodnutí mimo zasedání nejsou vyloučeny, pokud jsou v souladu s právním řádem.

Rozhodnutí se přijímá stejnou většinou hlasů jako při rozhodování na zasedání, avšak většina hlasů se počítá z celkového počtu hlasů všech členů členské schůze.

Do třiceti dnů od uplynutí lhůty k vyjádření oznámí statutární orgán členům spolku elektronicky výsledek hlasování, a v případě přijetí usnesení jim oznámí též celý obsah přijatého usnesení.

  1. Závěrečná ustanovení

Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Stanovy byly schváleny níže podepsanými zakládajícími členy dne 1.9.2022

 

V Hradci Králové              Mgr. Markéta Slaninová

                                              

V Hradci Králové              Ing. Zdeněk Slanina

 

V Hradci Králové              Zuzana Slaninová

 

výpis z živnostenského rejstříku

dodatečná ustanovení